L'accés i ús del lloc web "Carrioners.es" (http://www.carrioners.es i tots els seus subdominis), propietat de l'Associació Gastronòmica i Vinícola Carrioners.esde Son Carrió (en endavant, AGV Carrioners.es), implica plena acceptació de les presents condicions d'ús i polítiques de protecció de dades i privacitat.

L'AGV Carrioners.es es reserva el dret a modificar les presents condicions d'ús i polítiques de protecció de dades i privacitat en qualsevol moment.

 

Condicions d'accés

En general, l'accés als continguts d'aquest lloc web, així com la navegació, serà lliure i gratuïta sense exigir-se per tant als usuaris el registre amb la conseqüent entrega de les seves dades personals, ni la utilització de claus d'accés o contrassenyes. No obstant això, determinades seccions d'aquest lloc web poden requerir amb caràcter previ el registre i la seva validació per accedir-hi, com per exemple, la secció "Extranet".

Quan per a l'accés de determinats continguts o per la utilització de qualque servei sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris garantitzaran la seva veracitat, exactitut, autenticitat i vigència. L'AGV Carrioners.es donarà a les esmentades dades el tractament automatitzat que correspongui en funció de la seva naturalesa o finalitat, en les condicions i termes indicats a la secció de Protecció de Dades.

Per l'accés i ús d'aquest lloc web per part de menors d'edat, aquests hauran d'obtenir prèviament permís i/o autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals es consideraran responsables de tots els actes ralitats pels menors al seu càrrec. La plena responsabilitat en la determinació de continguts i serveis als que accedeixin els menors d'edat correspon a les persones majors a les quals correspon el seu càrrec. Com que Internet fa possible l'accés a continguts que poden no ser apropiats per a menors, s'informa als usuaris que existeixen mecanismes que permeten limitar els continguts disponibles i, encara que no resulten infalibles, són d'especial utilitat per controlar i restingir els materials als que poden accedir els menors.

 

Condicions d'utilització

L'usuari d'aquest lloc web es compromet a fer un ús d'aquest lloc única i exclusivament per activitats lícites i a comportar-se d'acord amb els fins, termes i condicions aquí establerts.

Per tant, l'AGV Carrioners.es es reserva el dret de retirar qualsevol comentari o missatge amb fins o efectes il·lícits, il·legals, contraris al que estableixen les presents condicions d'ús, a la bona fe i a l'ordre públic, lesius dels drets i intereessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin resultar ofensius en sentit ampli.

Si un usuari o tercer considera que qualque comentari o missatge publicat en aquest lloc web o qualcun dels seus enllaços són il·lícits o tenen les característiques establertes en el paràgraf anterior, hauran de comunicar-ho en la major brevetat possible a l'adreça consignada a l'Avís Legal per procedir a la seva retirada.

L'usuari s'obliga a usar els continguts publicats en aquest lloc web d'una forma lícita en general i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

 1. Utilitzar els continguts de forma, amb finalitats o efectes contraris a la Llei, a la moral i als bons costums generalment acceptades o a l'ordre públic.
 2. Emprar els continguts amb finalitats econòmiques, venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.
 3. Publicar qualsevol contingut amenaçador, calumniós, obscè, pornogràfic o que d'una altra manera infringeixi la legislació vigent.

 

Ús de la informació

La informació publicada en aquest lloc web té com a finalitat la divulgació, sobretot el relacionat amb el poble de Son Carrió, dels events, notícies o activitats que en ell succeeixin o hi estiguin relacionades, perseguint en tot moment el rigor, la qualitat i la fiabilitat de la informació. Les informacions publicades en aquest lloc web no pretenen substituir cap altra informació que es pugui donar sobre el poble de Son Carrió en altres llocs webs o per altres medis.

Limitació de responsabilitat

L'AGV Carrioners.es no accepta cap tipus de responsabilitat per l'ús o el mal ús de la informació, els serveis o productes publicats en aquest lloc.

Aquest lloc web inclou, dins dels seus continguts, enllaços amb llocs web que són propietat i/o estan gestionats per tercers. Aquest lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altre esment de continguts externs a aquest lloc.

Aquest lloc web inclou, dins dels seus continguts, enllaços a descàrregues de programari en llocs web aliens a aquest lloc web, que són propietat i/o estan gestionats per tercers. L'AGV Carrioners.es no assumeix cap responsabilitat derivada de l'ús que es faci d'aquests programes. Aquest lloc web no es responsabilitza de cap dany ocasionat o derivat de l'ús del programari. Descarregant el programari accepta aquesta exempció de responsabilitat. L'ús del programari queda sotmès als termes del seu respectiu contracte de llicència de programari, si existís, que acompanyi o es subministri amb aquest programari.

Aquest lloc web inclou, dins dels seus continguts, enllaços a fitxers gràfics, textuals, sonors i audiovisuals que poden estar protegits per drets d'autor. L'AGV Carrioners.es no assumeix cap tipus de responsabilitat derivada de la descàrrega i ús que es faci d'aquests fitxers.

Respecte dels serveis i productes que ofereixen tercers mitjançant enllaços en aquest lloc web, aquest lloc web es limita exclusivament a proporcionar un mitjà per posar en contacte a l'usuari amb els proveïdors o venedors. Els productes i/o serveis que es comercialitzen, dins d'aquest lloc web i/o en els llocs de tercers enllaçats, són subministrats per tercers, aliens a aquest lloc web; pel que aquest lloc web no serà considerat com a proveïdor dels béns i/o serveis que s'ofereixen en aquestes pàgines i/o llocs. Aquest lloc web no serà responsable de cap mal o perjudici que sofreixi l'usuari a conseqüència d'aquests productes i/o serveis, incloent, de manera enunciativa mes no limitativa, danys causats per la pèrdua de dades o programes.

L'AGV Carrioners.es podrà, quan ho consideri convenient, realitzar correccions, millores o modificacions en la informació continguda en aquest lloc web sense que això doni lloc ni dret a cap reclamació o indemnització, ni impliqui reconeixement de responsabilitat alguna. Tampoc es farà responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que es poguessin derivar de la disponibilitat i continuïtat tècnica del funcionament d'aquest lloc web.

Aquest lloc web no es responsabilitza de les opinions i comentaris abocats pels usuaris d'aquest lloc web.

 

Propietat intel·lectual i Industrial

Totes les marques registrades, logotips, marques de servei i noms comercials registrats que apareixen en aquest lloc web són propietat dels seus respectius propietaris.

 

Canvis de contingut

L'AGV Carrioners.es es reserva el dret a modificar el contingut d'aquest lloc web en qualsevol moment sense necessitat de notificació prèvia.

 

Política de Protecció de Dades

L'AGV Carrioners.es garantitza la privadesa en la prestació dels serveis electrònics d'acord amb les exigències legals i informa sobre la Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, perquè els usuaris determinin de forma lliure i voluntària si desitgen facilitar les seves dades personals a través dels mitjans posats a la seva disposició en aquest lloc web.

Els usuaris consenteixen el tractament automatitzat de les seves dades personals per part de l'AGV Carrioners.es en els següents termes que es detallen a continuació:

 • L'AGV Carrioners.es garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitats pels usuaris i el seu tractament automatitzat d'acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal i el seu reglament de desenvolupament, així com tota la normativa aplicable a aquesta matèria); havent adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals establertes en la normativa vigent, i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar la pèrdua, maltractament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades.
 • L'AGV Carrioners.es posa a la disposició dels usuaris de forma permanent accés al present document perquè, amb caràcter previ al lliurament de les dades personals, aquests puguin prestar el seu consentiment a fi que l'AGV Carrioners.es procedeixi al tractament automatitzat de les seves dades personals.
 •  L'AGV Carrioners.es es reserva el dret a modificar la present Política de Protecció de Dades amb la finalitat d'adaptar-la a les novetats i/o exigències legislatives i jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria, prenent en consideració en tot moment els legítims interessos dels titulars de les dades.
 • Certs serveis prestats a través d'aquest lloc web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de dades personals. Es fa indispensable la seva lectura i acceptació amb caràcter previ a la presentació del servei que es tracti.
 • El mer accés de l'usuari a aquest lloc web donarà lloc al recapto de la seva adreça IP amb finalitats estadístiques, tal com s'indica en l'apartat denominat “Política de Privadesa” del present text. Així mateix, l'usuari pot decidir enviar per correu electrònic o via formulari altres dades de caràcter personal com l'adreça de correu electrònic, el nom i cognoms o el número de telèfon.
 • La recollida i tractament automatitzat de les dades personals, com a conseqüència de la navegació per les pàgines d'aquest lloc web, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei/s dels oferts per l'AGV Carrioners.esté com a finalitats les detallades a continuació:
  • La gestió, administració i prestació dels serveis en els quals l'usuari decideixi donar-se d'alta o utilitzar.
  • L'estudi quantitatiu i qualitatiu de les visites i de la utilització dels serveis per part dels usuaris.
  • Informar, permetre opinar públicament a l'usuari, contestar a les consultes i obtenir dades estadístiques de les mateixes.
  • L'enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics d'informació sobre els productes i serveis oferts per l'AGV Carrioners.es.

La publicació d'algun contingut o comentari per part de l'usuari, suposa que el mateix presta el seu consentiment exprés a la recollida de les seves dades per part de l'AGV Carrioners.es i que es dóna per informat, sabent que les seves dades seran emmagatzemades en els fitxers propietat d'aquest.

Els titulars de les dades tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. Per exercitar aquests drets, els titulars de les dades poden dirigir una petició escrita per correu electrònic acompanyada de fotocòpia de D.N.I a l'adreça de correu electrònic LOPDCP@carrioners.es.

Mitjançant l'acceptació d'aquestes condicions d'ús i polítiques de protecció de dades i privadesa, l'usuari consenteix expressament la transferència internacional de dades a un servidor d'Internet, situat físicament al Reine Unit i propietat de l'empresa Solucions Informàtiques, Serveis i Innovació S.L., que és necessària per a la finalitats detallades anteriorment pel que fa a la navegació per les pàgines d'aquest lloc web, de la consulta, sol·licitud o subscripció de qualsevol servei/s dels oferts per l'AGV Carrioners.es. En cas que l'usuari no consenteixi aquesta transferència internacional de dades, haurà d'abstenir-se d'acceptar les presents condicions d'ús i polítiques de protecció de dades i privadesa. En tot cas, l'AGV Carrioners.es garanteix que les dades transferides es troben protegits conformement a la normativa de protecció de dades espanyola.

L'AGV Carrioners.es no cedirà les dades personals dels usuaris que es recullen a través d'aquest lloc web a tercers sense el seu consentiment exprés. Sense perjudici de l'anterior, l'usuari consenteix que se cedeixin les seves dades personals quan així sigui requerit per les Autoritats administratives competents o per mandat judicial.

La no oposició al tractament sobre el qual se li ha informat anteriorment, inclosa la transferència Internacional de dades, suposarà la prestació de forma inequívoca, voluntària i informada del seu consentiment al mateix.

L'usuari respondrà en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se l'AGV Carrioners.es el dret a excloure a tot usuari que hagi facilitat dades falses o erronis, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

 

Política de Privadesa

Aquest lloc web utilitza cookies quan un usuari navega per les seves pàgines. Les cookies utilitzades pel lloc web són fitxers enviats a un navegador per mitjà d'un servidor web per registrar les activitats de l'usuari en el lloc web i permetre-li una navegació més fluïda i personalitzada. L'usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per impedir l'entrada d'aquestes, bloquejar-les o, si escau, eliminar-les. Per utilitzar el lloc web, pot ser necessari que l'usuari hagi de permetre la instal·lació de les cookies enviades pel lloc web.

D'igual forma, els servidors d'aquest lloc web detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom de la xarxa utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

L'accés i ús d'aquest lloc web pot implicar la utilització de cookies de sessió i web beacons. Addicionalment, aquest lloc web pot albergar elements en el codi font de les pàgines que s'utilitzen per mesurar el tràfic d'usuaris que les visiten una pàgina web i poder obtenir un patró de visites dels usuaris. Aquesta informació anònima pot ser compartida amb empreses clients, proveïdors, patrocinadors i anunciants.

Actualment, l'AGV Carrioners.es utilitza diversos serveis per al mesurament del tràfic d'aquest lloc web, que poden capturar la informació descrita anteriorment. Pot conèixer les seves polítiques de privadesa en els seus respectius llocs web:

 

Aquest lloc web també pot albergar publicitat pròpia, d'afiliats, o de xarxes publicitàries. Aquesta publicitat es mostra mitjançant servidors publicitaris que també poden utilitzar cookies i web beacons per mostrar continguts publicitaris afins als usuaris. Cadascun d'aquests servidors publicitaris disposa de la seva pròpia política de privadesa, que pot ser consultada en els seus respectius llocs web, i que es detallen i enllacen a continuació:

 • 6Innova (Solucions Informàtiques, Serveis i Innovació S.L.)

 

Llei i Jurisdicció aplicable

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per les Lleis espanyoles. Qualsevol disputa en relació amb aquest lloc web, es substanciarà davant la jurisdicció espanyola, sotmetent-se les parts a la Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals Palma de Mallorca (Illes Balears) i els seus superiors jeràrquics, amb expressa renúncia als seus furs si ho tinguessin i fossin diferents dels ressenyats.